Til topp

Markedskommentar

Strømmarkedet i tiden framover

værtyper - ulike illustrasjoner

Snøfattig vinter = tomme vannmagasiner?
Vinteren nærmer seg slutten, og forventningene til hvordan snøsmeltingen skal fylle opp vannmagasinene begynner å bli mer konkrete. Fyllingsgraden er noe lavere enn «normalen» i år, og det samme gjelder snømengdene i Norge og Sverige. Det milde været i vinter har gitt opptil dobbelt så tilsig enn normalen. Dersom været blir som forventet vil vi gå fra høye tilsig som følge av den milde vinteren, til å ha veldig lave (i forhold til normalen) i begynnelsen av smelteperioden (april – juni).

Snøsmeltingen lenger opp på fjelltoppene vil derimot bidra til høyere tilsig utover sommeren, og hvis det blir mye nedbør, ha effekt på prisene.

Som følge av den nedbørsfattige vinteren og sent tilsig av smeltevann tror vi spotprisene de nærmeste månedene ikke vil falle særlig fra dagens nivå, men at sensommeren er mer usikker.

Kull og atomkrafts påvirkning
I vinter har atomkraftverkene i Sverige og Finland vært uvanlig stabile i drift. Mange har vært til oppgradering og ser nå ut til å ha «gått seg til». Alle atomkraftverk må ha årlige revisjoner, i år er de planlagt til periodene før og etter juli. Kun ett er ute i juli og får vi en regnfull juli måned er det muligheter for at den tvungne vannkraften fra elver og små vannmagasin blir så høy at vi ikke klarer å eksportere det. Dette vil kunne få prisene under 12 øre/kWh, er konkurransen om å produsere kraft så hard fører det til at atomkraft må slås av. Kullkraften er basiskraften i store deler av Europa, men vi ser at vind- og solkraft har økt betraktelig. Disse er imidlertid svært væravhengige.

Prisene for kull er sesongavhengig ettersom verdens befolkning i hovedsak bor på den nordlige halvkule. Vi forventer derfor en viss nedgang i prisene utover våren, ettersom etterspørselen på verdensmarkedet faller. For tiden har vi nok magasinvann til at konkurransen er sterk nok til å holde prisene flere øre/kWh under de tyske kullprisene. Prisene ser som nevnt ut til å holde seg rundt dagens nivå utover våren og gå noe ned til sommeren. Til høsten anslår vi prisene til å øke med 3-4 øre/kWh ut i fra dagens nivå.

Elsertifikater
Forhandlingene mellom Norge og Sverige om forlengelse av elsertifkatmarkedet trekker ut. Landene har lenge forhandlet om hva som vil skje når Norge skal lukke elsertsystemet for nye anlegg fra 2021 og Sverige skal øke sitt mål. Forhandlingene som var håpet å være i mål før jul, har ført til at prisene på elsertifikater falt drastisk i februar, før de nå igjen har stabilisert seg på et tilnærmet normalt nivå.

Flere politikere presser nå på og forventer at et lovforslag skal komme inn til Stortinget før påske, slik at det blir behandlet i løpet av vårsesjonen. SVs Heiki Holmås melder med bekymring at det er avgjørende for alle aktørene i kraftmarkedet og for alle som har investert i fornybar energi at man opprettholder et bra trøkk på elsertifikatene. Holmås forventer at statsråden sørger for at en avtale er på plass snarlig.

APs Per Rune Henriksen venter imidlertid at Stortinget ikke vil få behandlet lovforslaget i vårsesjonen dersom det ikke har kommet inn til den fastsatte fristen før påske.

Vi følger saken videre i spenning og håper på en rask avklaring.

av Atle Sørsdal
Porteføljeforvalter
Hafslund Hedging
Sist oppdatert 29. mars 2017