Til topp

Vedtekter

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 20. desember 2001, senere endret i styremøte 21. desember 2001 og i ordinær generalforsamling 3. mai 2004, 3. mai. 2007, 6. mai 2009, 6. mai 2010 og 3. mai 2017.

Firma § 1

Selskapets navn er Hafslund ASA. Hafslund ASA er morselskap i Hafslund-konsernet.

Selskapsform § 2

Selskapet skal være et allmennaksjeselskap.

Formål § 3

Selskapets formål er:
1) Produksjon, distribusjon, omsetning og anvendelse av energi.
2) Industri, handel, konsulent- og entreprenørvirksomhet og finansvirksomhet.
3) Annen virksomhet som står i forbindelse med de ovennevnte formål, herunder drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige ressurser.

Virksomheten drives av selskapet selv, gjennom dets datterselskaper, eller ved deltagelse, i eller samarbeid med, andre foretak i inn- og utland.

Forretningskontor § 4

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

Aksjekapital § 5

Selskapets aksjekapital er kr 195 186 264 fordelt på 115 427 760 aksjer av klasse A og 79 758 504 aksjer av klasse B, i alt 195 186 264 aksjer à kr 1.

Aksje av klasse B gir ikke stemmerett. For øvrig gir alle aksjer lik rett i selskapet.

Ved forholdsmessig forhøyelse av aksjekapitalen innen hver aksjeklasse skal aksjeeierne ha fortrinnsrett bare til aksjer innen den klasse vedkommende fra før har aksjer i.

Overdragelse av aksjer § 6

Med de begrensninger som er fastsatt for hver aksjeklasse, kan selskapets aksjer overdras og erverves fritt.

Generalforsamling § 7

Aksjeeiere som ønsker å delta i selskapets generalforsamling, må melde fra til selskapet innen den frist som fremgår av innkallelsen. Fristen skal utløpe tidligst to virkedager før generalforsamlingen. Har en aksjeeier ikke meldt fra i rett tid, kan vedkommende nektes adgang.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallelsen skal sendes alle aksjeeiere med kjent oppholdssted minst 21 dager før generalforsamlingen. Dokumenter vedrørende saker som skal behandles på generalforsamlingen og dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen kan gjøres tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider istedenfor at dokumentene sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Generalforsamlingen avholdes i Oslo. Generalforsamlingen ledes av den generalforsamlingen velger.

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

Valgkomité § 8

Valgkomiteen består av tre til fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen.

Tjenestetiden er to år. Tjenestetiden for ett eller to medlemmer utløper hvert år. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer, om fastsettelse av styrets godtgjørelse og fastsettelse av styrekomiteenes godtgjørelse.

Styrets leder og konsernsjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling.

Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse basert på styrets innstilling.

Styret § 9

Selskapets styre består av fra fem til tolv medlemmer. Fra tre til åtte medlemmer velges av generalforsamlingen.

Tjenestetiden for medlemmer valgt av generalforsamlingen er to år. Tjenestetiden for så nær halvparten av disse medlemmer som mulig, utløper hvert år.

Av de ansatte velges blant de ansatte minst to styremedlemmer, eller minst det antall styremedlemmer, eventuelt også observatør, med varamedlemmer som de ansatte kan kreve i henhold til allmennaksjeloven med forskrifter når selskapet ikke har bedriftsforsamling. Tjenestetiden er to år.

Administrerende direktør § 10

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter vedkommendes godtgjørelse. Det kan ikke bestemmes at det skal være mer enn én administrerende direktør.

Signatur § 11

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi styremedlem, administrerende direktør eller bestemt betegnede ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.