Til topp

Vedtekter - Hafslund AS

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 12. mai 2017 og den 20. juni 2017.

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Hafslund AS.

§ 2 Forretningskommune

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er:
1) Produksjon, distribusjon, omsetning og anvendelse av energi.
2) Industri, handel, konsulent- og entreprenørvirksomhet samt finansvirksomhet.
3) Annen virksomhet som står i forbindelse med de ovennevnte formål, herunder drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige ressurser.

Virksomheten drives av selskapet selv, gjennom dets datterselskaper, eller ved deltagelse i, eller samarbeid med, andre foretak i inn- og utland.

§ 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er NOK 130 598 392,58, fordelt på 194 922 974 aksjer, hver pålydende NOK 0,67. Selskapets aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister.

§ 5 Overdragelse av aksjer

Selskapets aksjer kan overdras og erverves fritt.

§ 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi styremedlem, administrerende direktør eller bestemt betegnede ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen avholdes i Oslo. Generalforsamlingen ledes av den generalforsamlingen velger. Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

§ 8 Styret

Selskapets styre består av tre til tolv medlemmer. Fra tre til åtte medlemmer velges av generalforsamlingen. 
 
Tjenestetiden for medlemmer valgt av generalforsamlingen er to år. Tjenestetiden for så nær halvparten av disse medlemmer som mulig, utløper hvert år. 
 
Av de ansatte velges blant de ansatte minst to styremedlemmer, eller minst det antall styremedlemmer, eventuelt også observatør, med varamedlemmer som de ansatte kan kreve i henhold til allmennaksjeloven med forskrifter når selskapet ikke har bedriftsforsamling. Tjenestetiden er to år.

§ 9 Administrerende direktør 

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter vedkommendes godtgjørelse. Det kan ikke bestemmes at det skal være mer enn én administrerende direktør.