Til topp

Varme

Hafslund som varmeprodusent

Hafslund produserer og distribuerer fjernvarme innenfor konsesjonsområdet i Oslo, Kolbotn sentrum og Mastemyr Næringspark. Hafslund har også et anlegg for energiutnyttelse for avfallsbasert brensel i Østfold som leverer industridamp, fjernvarme og produserer strøm. Den totale energiproduksjonen var 1,6 TWh i 2015 med en fornybarandel av tilført energi på 99 prosent. Dette er den høyeste fornybarandelen i Hafslunds historie, og det arbeides kontinuerlig med å forbedre den ytterligere.

Fjernvarme

Hafslund er Norges største fjernvarmeaktør og representerer 36 prosent av all produsert fjernvarme i Norge.

Fjernvarmen i Oslo reduserer utslippet av klimagasser tilsvarende utslippet fra 150 000 biler.

Hafslund leverer miljøvennlig varme og varmt vann til store deler av Oslos befolkning gjennom sitt fjernvarmenett. I 2015 produserte Hafslund 1,6 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov, 25 prosent av effektbehovet, eller oppvarmingsbehovet til cirka 160 000 boenheter.

Hafslund prioriterer bruk av spillvarme kjøpt fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg og benytter deretter varme produsert ved egne varmesentraler. Egenproduksjon skjer ved å hente ut varme fra byens kloakk samt varmeproduksjon basert på ulike fornybare energikilder.

Hafslund har som mål å fase ut fossile energikilder fra fjernvarmeproduksjonen. Spesielle situasjoner og langvarig kulde kan føre til et begrenset bruk av fossile energikilder for å opprettholde forsyningssikkerheten. For å sikre leveringssikkerheten selv de kaldeste timene under vinteren benytter selskapet også el-kjeler, samt spisslastkilder som LNG- og oljekjeler i produksjonen av fjernvarme.

Hafslund har også drift av fjernvarme til Kolbotn sentrum og Mastemyr Næringspark.

Ved utgangen av 2015 var en bygningsmasse tilsvarende cirka 880 boligblokker, 3300 eneboliger og rekkehus, samt 1100 næringsbygg, herunder skoler, offentlige og kommunale bygninger, tilknyttet Hafslunds fjernvarmenett.

Fjernvarme er aktuelt for boligbygg og næringsbygg med oppvarming basert på vannbåren varme lokalisert i nærheten til det eksisterende fjernvarmenettet i Oslo, enten det er et eldre bygg med en oljefyr som ønskes utfaset og erstattet med en fornybar energikilde, eller det er et nybygg med behov for en miljøvennlig energikilde.

Kundene, ved vaktmester eller driftspersonell, styrer varmen i bygget med termostater og forbruket registreres med energimålere, like enkelt som ved bruk av elektrisitet.

Energigjenvinning av avfall

Energigjenvinning av avfall er utnyttelse av energien som gjenvinnes ved å forbrenne restavfall, som er den avfallsfraksjonen som er igjen etter gjenbruk og materialgjenvinning. Dermed bevares en ressurs som ellers ville gått tapt. Forsvarlig energigjenvinning reduserer også utslipp av klimagasser og øvrige miljøbelastninger betydelig sammenliknet med det å deponere avfallet. Ved Hafslund Varmes anlegg benyttes moderne renseteknologi, og utslippene til luft er derfor svært lave.

Varme i tall

       
Hafslunds varmeproduksjon
Produksjon og varme i Oslo og Akershus 1,6 TWh i 2015
Produksjon industridamp mv. i Østfold 334 GWh i 2015
Primærnett 300 km
Sekundærnett  84 km
Antall varmesentraler 14
Antall kjeler 45

Her produserer vi varme

Oversikten viser produksjonsanlegg for varme innenfor konsesjonsområdet. Klikk på anleggene for mer informasjon.

faktura
 1. Skøyen varmesentral
  er et anlegg i tilknytning til avløpstunnelen til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. To varmepumper med samlet effekt på 30 MW som henter varme fra kloakkvannet i tunnelen. I tillegg har anlegget en elkjele med kapasitet på 12 MW.
  Anlegget henter ut ren, fornybar energi som gjøres om til 130 millioner kWh varme, noe som tilsvarer behovet for varme og varmtvann til 13 000 leiligheter.

 2. Hoff Varmesentral
  Anlegget på Hoff er en ren spisslastsentral basert på oljekjeler. Benyttes til å heve temperaturen på vannet fra varmepumpene de dagene dette kreves. Benyttes i liten grad dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler, fortrinnsvis med fornybar energi.

  Kapasitet:
  120 MW olje/bioolje
  25 MW strøm

 3. Ullevål

  Kapasitet:
  30 MW strøm
  27,5 MW olje

 4. Vika Varmesentral
  er en ren spisslastsentral basert på el-kraft og olje. Benyttes ikke dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler, fortrinnsvis med fornybar energi.

  Kapasitet:
  100 MW strøm
  50 MW olje

 5. Rodeløkka Varmesentral

  Kapasitet:
  100 MW bioolje

 6. Holmlia

  Kapasitet:
  39 MW olje/bioolje
  20 MW strøm

 7. Lodalen

  Kapasitet:
  6 MW strøm

 8. Hasle

  Kapasitet:
  15 MW olje
  10 MW strøm

 9. Økern

  Kapasitet:
  15 MW olje/bioolje
  8 MW strøm

 10. Haraldrud Varmesentral
  produserer fjernvarme basert på spillvarme fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg, forbrenningsanlegg for resirkulert biomasse, samt spisslastkjeler basert på el, LNG-gass og olje. Samlet effekt er cirka 267 MW.

  Kapasitet:
  32 MW avfall (EGE)
  30 MW næringsavfall
  25 MW strøm
  100 MW olje/gass
  16 MW olje
  56 MW pellets

 11. Klemetsrud Kraftvarmeverk
  produserer fjernvarme basert på spillvarme fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg, spisslastkjeler basert på el og olje. Samlet effekt er cirka 80 MW.

  Kapasitet:
  99 MW avfall (EGE)
  37 MW olje

 12. Tokerud

  Kapasitet:
  3,6 MW strøm
  8 MW olje

Produksjonsanlegg i Østfold

Bio-El Fredrikstad (Fredrikstad kommune)

Bio-El Fredrikstad er et moderne brenselsfleksibelt anlegg med høy miljøstandard lokalisert på Øra i Fredrikstad. Installert effekt er 25 MW. Anlegget står årlig for energigjenvinning av 50 000-60 000 tonn avfallsbasert brensel. Anleggets kapasitet er en årlig energileveranse på 160 GWh fordelt på fjernvarme, industridamp og noe produksjon av elektrisitet. 

Slik fungerer fjernvarme

Et fjernvarmeanlegg forsyner bygninger eller bydeler med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann. Fjernvarmen blir produsert ett sted og anvendes et annet sted. Varmeenergien distribueres ut til kundene gjennom en lukket rørsløyfe bestående av isolerte rør som er gravd ned i grøfter, ofte sammen med annen infrastruktur. Varmeenergien transporteres som varmt vann til forbruker eller næringskunde og lunket vann tilbake for ny oppvarming.

Fjernvarmesystemet består av to parallelle rør: et rør med oppvarmet vann fram til kunden, og et retur-rør for avkjølt vann tilbake til varmesentralen. Det avkjølte vannet varmes så opp igjen. Vannet som transporteres blir ofte svært varmt, opp til 120 °C og er under høyt trykk. Fjernvarmerørene i Oslo har et gjennomsnittlig varmetap på kun 5-10 prosent.

Når et bygg blir tilknyttet fjernvarmenettet, blir det installert en kundesentral med en varmeveksler hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til byggets vann- og varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Det er ingen direkte kontakt mellom fjernvarmevannet og vannet kundene får i springen eller i radiatorene.