Til topp

Varme

Hafslund som varmeprodusent

Hafslund produserer og distribuerer fjernvarme innenfor konsesjonsområdet i Oslo, Kolbotn sentrum og Mastemyr Næringspark. Den totale energiproduksjonen i 2016 var 1,7 TWh med en fornybarandel av tilført energi på 99 prosent. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre fornybarandelen ytterligere.

Fjernvarme

Hafslund er Norges største fjernvarmeaktør og representerer 36 prosent av all produsert fjernvarme i Norge.

Fjernvarmen i Oslo reduserer utslippet av klimagasser tilsvarende utslippet fra 150 000 biler.

Hafslund leverer miljøvennlig varme og varmt vann til store deler av Oslos befolkning gjennom sitt fjernvarmenett. I 2016 produserte Hafslund 1,7 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov, 25 prosent av effektbehovet, eller oppvarmingsbehovet til cirka 170 000 boenheter.

Hafslunds hovedkilde til energi i Oslos fjernvarmeforsyning er spillvarme kjøpt fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg. Deretter benyttes varme produsert ved egne varmesentraler. Egenproduksjonen skjer ved å hente ut varme fra byens kloakk ved hjelp av varmepumper, samt varmeproduksjon basert på ulike fornybare energikilder som blant annet pellets og elektrisitet. 

For å sikre leveringssikkerheten i de kaldeste timene under vinteren har selskapet mulighet til å benytte flere ulike spisslastkilder. I 2016 testet Hafslund for eksempel flytende biogass (LBG) som et alternativ til flytende naturgass (LNG). Andelen fossile spisslastkilder som sikrer forsyningssikkerheten er svært begrenset. I 2016 benyttet Hafslund 0,9 prosent LNG og 0,4 prosent fossil fyringsolje, som var på nivå med 2015.

Hafslund har også drift av fjernvarme til Kolbotn sentrum og Mastemyr Næringspark.

Ved utgangen av 2016 var en bygningsmasse tilsvarende cirka 880 boligblokker, 3300 eneboliger og rekkehus, samt 1100 næringsbygg, herunder skoler, offentlige og kommunale bygninger, tilknyttet Hafslunds fjernvarmenett.

Fjernvarme er aktuelt for boligbygg og næringsbygg med oppvarming basert på vannbåren varme lokalisert i nærheten til det eksisterende fjernvarmenettet i Oslo, enten det er et eldre bygg med en oljefyr som ønskes utfaset og erstattet med en fornybar energikilde, eller det er et nybygg med behov for en miljøvennlig energikilde.

Kundene, ved vaktmester eller driftspersonell, styrer varmen i bygget med termostater og forbruket registreres med energimålere, like enkelt som ved bruk av elektrisitet.

Energigjenvinning av avfall

Energigjenvinning av avfall er utnyttelse av energien som gjenvinnes ved å forbrenne restavfall, som er den avfallsfraksjonen som er igjen etter gjenbruk og materialgjenvinning. Dermed bevares en ressurs som ellers ville gått tapt. Forsvarlig energigjenvinning reduserer også utslipp av klimagasser og øvrige miljøbelastninger betydelig sammenliknet med det å deponere avfallet. Ved Hafslund Varmes anlegg benyttes moderne renseteknologi, og utslippene til luft er derfor svært lave.

Varme i tall

       
Hafslunds varmeproduksjon
Produksjon og varme i Oslo og Akershus 1,7 TWh i 2016
Produksjon industridamp mv. i Østfold 334 GWh i 2016
Primærnett 303,5 km
Sekundærnett  84 km
Antall varmesentraler 11
Antall kjeler 41

Her produserer vi varme

Oversikten viser produksjonsanlegg for varme innenfor konsesjonsområdet. Klikk på anleggene for mer informasjon.

faktura
 1. Skøyen varmesentral
  Skøyen varmesentral er et anlegg i tilknytning til avløpstunnelen til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. To varmepumper med samlet effekt på 30 MW som henter varme fra kloakkvannet i tunnelen. I tillegg har anlegget en elkjel med kapasitet på 12 MW.
  Anlegget henter ut ren, fornybar energi som gjøres om til 130 millioner kWh varme, noe som tilsvarer behovet for varme og varmtvann til 13 000 leiligheter.

 2. Hoff Varmesentral
  Anlegget på Hoff er en ren spisslastsentral basert på oljekjeler. Det benyttes til å heve temperaturen på vannet fra varmepumpene de dagene dette kreves, men benyttes i liten grad dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler, fortrinnsvis med fornybar energi.

  Kapasitet:
  120 MW olje/bioolje
  25 MW strøm

 3. Ullevål

  Kapasitet:
  30 MW strøm
  27,5 MW olje

 4. Vika Varmesentral
  Vika Varmesentral er en ren spisslastsentral basert på el-kraft og olje. Benyttes ikke dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler, fortrinnsvis med fornybar energi.

  Kapasitet:
  100 MW strøm
  50 MW olje

 5. Rodeløkka Varmesentral

  Kapasitet:
  100 MW bioolje

 6. Holmlia

  Kapasitet:
  39 MW olje/bioolje
  20 MW strøm

 7. Hasle

  Kapasitet:
  15 MW olje
  10 MW strøm

 8. Økern

  Kapasitet:
  15 MW olje/bioolje
  8 MW strøm

 9. Haraldrud Varmesentral
  produserer fjernvarme basert på spillvarme fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg, forbrenningsanlegg for resirkulert biomasse, samt spisslastkjeler basert på el, LNG-gass og olje. Samlet effekt er cirka 267 MW.

  Kapasitet:
  32 MW avfall (EGE)
  30 MW næringsavfall
  25 MW strøm
  100 MW olje/gass
  16 MW olje
  56 MW pellets

 10. Klemetsrud Kraftvarmeverk
  produserer fjernvarme basert på spillvarme fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg, spisslastkjeler basert på el og olje. Samlet effekt er cirka 80 MW.

  Kapasitet:
  99 MW avfall (EGE)
  37 MW olje

 11. Tokerud

  Kapasitet:
  3,6 MW strøm
  8 MW olje

Slik fungerer fjernvarme

Et fjernvarmeanlegg forsyner bygninger eller bydeler med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann. Fjernvarmen blir produsert ett sted og anvendes et annet sted. Varmeenergien distribueres ut til kundene gjennom en lukket rørsløyfe bestående av isolerte rør som er gravd ned i grøfter, ofte sammen med annen infrastruktur. Varmeenergien transporteres som varmt vann til forbruker eller næringskunde og lunket vann tilbake for ny oppvarming.

Fjernvarmesystemet består av to parallelle rør: et rør med oppvarmet vann fram til kunden, og et retur-rør for avkjølt vann tilbake til varmesentralen. Det avkjølte vannet varmes så opp igjen. Vannet som transporteres blir ofte svært varmt, opp til 120 °C og er under høyt trykk. Fjernvarmerørene i Oslo har et gjennomsnittlig varmetap på kun 5-10 prosent.

Når et bygg blir tilknyttet fjernvarmenettet, blir det installert en kundesentral med en varmeveksler hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til byggets vann- og varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Det er ingen direkte kontakt mellom fjernvarmevannet og vannet kundene får i springen eller i radiatorene.