Til topp

Mål og strategier

Mål og strategier

Hafslund legger til grunn regjeringens definisjon av samfunnsansvar, som i korthet innebærer at man skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter.

Målet for Hafslunds samfunnsansvar er å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, skape tillit og troverdighet til konsernets virksomhet og framstå som attraktiv for konsernets interessenter.

Dette målet skal realiseres ved å:

  • utøve klar og god eierstyring og selskapsledelse for å fremme størst mulig verdiskaping over tid
  • bidra til å fremme en bærekraftig utvikling gjennom distribusjon av fornybar energi med svært høy grad av leveringssikkerhet
  • utøve forretningsvirksomheten på en slik måte at belastningene på det ytre miljøet er lavest mulig
  • holde høy etisk standard i utøvelsen av virksomheten og ta økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når beslutninger treffes
  • drive virksomheten i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for næringsvirksomhet, prinsipper for arbeidstaker- og menneskerettigheter og "føre var"-prinsippet
  • støtte samfunnsnyttige formål som etterlever de samme verdier som utgjør konsernets verdigrunnlag, som underbygger konsernets profil og bidrar til at konsernet når sine øvrige mål

Samfunnsansvar skal være en integrert og naturlig del av konsernets operative virksomhet og ses på som en del av den langsiktige verdiskapingen. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten og inkluderer også de innkjøp og investeringer konsernet foretar. Det skaper tillit og troverdighet og gjør Hafslund mer attraktiv for konsernets ulike interessegrupper. I tillegg reduserer det konsernets forretningsmessige risiko. Derfor ses arbeidet med samfunnsansvar i nær relasjon til konsernets øvrige forretningsmessige strategier og risikoarbeid, og skal styres på en strukturert måte.

Vesentlighetsanalyse

For å prioritere de mest relevante områdene innenfor samfunnsansvar i Hafslund er det gjennomført en vesentlighetsanalyse. Med utgangspunkt i hva som anses som viktig for konsernets interessenter, samt strategisk sentrale for konsernet, er det følgende områder som utpeker seg som særlig viktige for Hafslund:

  • Pålitelig leverandør av fornybar energi
  • Etikk og antikorrupsjon
  • Miljø og klima
  • Ansvarlig leverandørkjede