Til topp

Styrende organer

Oversikt over styring og ledelse av Hafslund AS.

Revisor

Selskapets revisor velges av generalforsamlingen og har blant annet som formål å granske styrets og ledelsens forvaltning av selskapet. Revisor skal være uavhengig. Revisor rapporterer til generalforsamlingen, deltar i styremøter når årsregnskapet behandles, og framlegger sitt syn på konsernets regnskapsprinsipper og internkontroll for styret.

Generalforsamling

Aksjonærene utøver primært sine rettigheter gjennom deltakelse og stemme­givning på generalforsamlingen, som er Hafslund AS' øverste organ.

Generalforsamlingen behandler saker i henhold til norsk lov, blant annet godkjenning av årsregnskap og -beretning, utdeling av utbytte, valg av underkomiteer og revisor samt vedtektsendringer.

Styret

Styret er etter norsk lov ansvarlig for forvaltningen av Hafslund. Det skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, føre tilsyn med den daglige ledelsen og vedta planer, budsjetter og nødvendige retningslinjer for selskapet og dets datterselskaper.

Medlemmene av styret velges for to år av gangen. Styret består av åtte representanter, hvorav tre valgt blant de ansatte. Styret gjennomfører årlig evaluering av styrets arbeid.

Administrerende direktør

Administrerende direktør står for den daglige ledelsen av Hafslunds virksomhet. Ansvarsfordelingen mellom styret og konsernsjefen er definert i styrets styreinstruks.

Ledelsen

Ledelsen i Hafslund består av administrerende direktør i Hafslund AS, administrerende direktør i Hafslund Nett og ledelse av stabsfunksjonene, som bistår administrerende direktør med oppfølgingen av forretningsområdene og rapportering til styret.