Til topp

Standard betingelser for mindre anskaffelser

1. GENERELLE VILKÅR

Disse vilkår gjelder for levering av varer og/eller tjenester til Hafslund-konsernet (Hafslund) med mindre annet er skriftlig avtalt. Norsk lov, herunder Kjøpsloven, skal gjelde for partenes rettigheter og forpliktelser. Hafslunds anskaffelsesbetingelser gjelder foran Leverandørens salgsbetingelser.

1.1 Tilbud

Alle tilbud utarbeides uten kostnader for Hafslund. Avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres særskilt for å ha gyldighet. Hafslund har rett til å anta ethvert tilbud eller deler av det eller forkaste samtlige uten begrunnelse og uten kostnadsdekning til Leverandøren.

I anskaffelsesprosessen skal Leverandøren ikke kontakte andre i Hafslund enn de som er oppgitt som kontaktpersoner for vedkommende sak. Brudd på dette kan medføre at Leverandøren blir ekskludert som leverandør på angjeldende anskaffelse.

1.2 Bestilling

Kun skriftlige (inklusive e-post) bestillinger er bindende for Hafslund.

1.3 Ordrebekreftelse

Leveranser som ikke skjer omgående skal bekreftes skriftlig (e-post) innen fem dager etter mottatt bestilling. Hvis bekreftelse ikke er mottatt innen fristen, er Hafslund ubundet av bestillingen. Ordrebekreftelsen skal inneholde de nødvendige data som ble oppgitt i bestillingen for å sikre rett leveranse.

2. LEVERINGSBETINGELSER

 

2.1 Levering av produkter

Hvis ikke annet er avtalt er leveringsbetingelsene fritt levert Hafslunds leveringsadresse, DDP, ref. siste utgave av Incoterms. Leverandøren er ansvarlig for transportforsikring frem til avtalt mottakssted.

Forsikringsbetingelsen: Fulle vilkår (A) eller Institute Cargo Clauses (C) skal benyttes. 

Ved forsendelsen skal varen(e) være pakket slik at skade unngås ved transport. Leverandøren skal før leveringen underrette Hafslund om tidspunktet for leveringen på mottaksstedet.

All dokumentasjon som er nødvendig for montasje, drift og vedlikehold, er å betrakte som en del av leveransen, og skal følge med ved leveringen eller senest ved fakturering. Full betaling vil ikke skje før all dokumentasjon er levert.

Alle kjemikalier skal leveres i henhold til kravene i REACHforskriften, og sikkerhetsdatablad skal følge leveransen. Der leveransen også omfatter montasje, anses levering først foretatt når Hafslund har godkjent funksjonstesten.

2.2 Kvalitet

All levering av varer og/eller tjenester skal være iht. bestillingen. Hafslund kan for egen regning og etter rimelig varsel inspisere produksjonen av varene eller utførelsen av tjenestene for å kontrollere riktig oppfyllelse. Hvis en leveranse eller del av denne ikke er i samsvar med avtalt kvalitet, kan Hafslund heve hele eller deler av kjøpet. Hafslunds kvalitetskontroll og godkjenning fritar ikke Leverandøren for de forpliktelser Leverandøren har påtatt seg, og evt. manglende kvalitetskontroll fra Hafslunds side medfører ingen reduksjon i Hafslunds rettigheter. Godkjenning av leveransen omfatter ikke skjulte feil og/eller mangler.

2.3 Forsinkelser

Dersom det er grunn til å tro at avtalt leveringstid ikke kan overholdes, skal Leverandøren umiddelbart underrette Hafslund og angi årsak til forsinkelsen og ny leveringstid. Ved forsinkelse påløper en dagbot på 2 %, dog minimum kr. 1000 per kalenderdag. Dagboten regnes fra avtalt pris for totalleveransen inklusive eventuelle tilleggsbestillinger og gjelder fra avtalt leveringsdag. Leverandøren kan ikke påberope forsinkelse fra underleverandør som force majeure.

2.4 Reklamasjon, mangler og feil

Hafslund skal reklamere på feil og/eller mangler ved arbeid og/eller produkter innen rimelig tid etter at feil/mangler er oppdaget. Leverandøren skal omgående rette feil og/eller mangler uten kostnad for Hafslund. Skjulte feil og/eller mangler som Hafslund senere oppdager skal også rettes umiddelbart uten kostnad for Hafslund.

Dersom Leverandøren ikke straks iverksetter og gjennomfører nødvendige tiltak for å bringe leveransen i kontraktmessig stand, har Hafslund selv eller ved andre rett til å utføre dette arbeidet for Leverandørens regning og risiko. Leverandøren skal underrettes før arbeidet igangsettes.

Den tekniske utførelsen skal stemme med de krav man etter moderne teknikk kan stille til konstruksjon og førsteklasses utført arbeid. De viktigste reservedeler til leveransen skal kunne skaffes gjennom hele leveransens normale levetid, begrenset til 15 år, hvis ikke annet er særskilt avtalt. 

Der utskifting eller reparasjon av deler er foretatt, påtar Leverandøren seg de samme forpliktelser som for det opprinnelige produktet, regnet fra det tidspunkt reparasjonen eller utskiftingen ble foretatt. Når Hafslunds driftsmessige hensyn krever det, har Hafslund rett til umiddelbart å utbedre mangler for Leverandørens regning. Slik utbedring kan finne sted uavhengig av forutgående varsel til Leverandøren.

2.5 Garanti

Hafslund har 5 års garanti på leverte produkter og arbeider. Garantien skal gjelde fra monteringstidspunktet, og Leverandøren skal dekke alle kostnader knyttet til garantiarbeidene, herunder arbeidskostnader, reise, diett, oppholdskostnader mv.

3. KOSTNADER

Dersom ikke annet er avtalt, er prisen fast, i norske kroner, eks. mva, inkl. nødvendig emballasje, toll, skatter og andre avgifter/gebyrer mv., og forstås fritt levert leveringsstedet. Dersom prisen for råvarer hvor endringer er avtalt endres eller skatte- eller avgiftsbestemmelsene endres, kan prisene endres tilsvarende. Prisøkning etter avtalt levering godtas ikke.

Økning av priser som følge av forskjellige valutakurser på tilbuds- og leverings-/faktureringstidspunktet kan bare foretas hvis det er avtalt mellom partene og under forutsetning av at Leverandøren i tilbudet har oppgitt kursbasis og hvilken andel av prisen som er valutaavhengig. Hafslund betaler ikke for ytelser eller kvanta utover det bestillingen omfatter, uten at dette er skriftlig godkjent av Hafslund.

4. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelsene er fri fakturamåned + 30 dager etter at leveransen er godkjent og korrekt faktura med avtalte bilag/dokumentasjon mottatt. Fakturaer skal stiles til rett Hafslund-selskap, være påført Hafslunds bestillingsnummer samt kontaktperson og klart angi hva beløpet gjelder. Mangler dette anses fakturaen som ugyldig. Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveringen.

Leverandøren skal kunne håndtere e-faktura, og skal sende e-faktura i et elektronisk format som Hafslund kan motta, uten kostnad for Hafslund. Informasjon om e-faktura til Hafslund finner du her. 

Leverandøren har ikke anledning til å belaste Hafslund for noen form for gebyrer (som fakturagebyr mv.). Ved forsinket betaling som skyldes Hafslunds forhold, betales gjeldende forsinkelsesrente i henhold til “Lov om renter ved forsinket betaling”.
Leverandører som overdrar faktura til tredjemann for innkreving, står fortsatt ansvarlig ovenfor Hafslund ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav.

5. LISENSER/TILLATELSER/PATENTER

Leverandøren skal holde Hafslund skadesløs mot alt ansvar, tap eller utgifter som skriver seg fra krav, søksmål mv. som oppstår under arbeidets utførelse eller fra bruk og/eller videresalg av produkter som Leverandøren har levert til Hafslund.

6. KVALITETSSIKRING

Leverandøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssystem som er tilpasset produktets art og som sikrer at leveransen oppfyller Hafslunds spesifikasjoner og krav til totalkvalitet. På anmodning fra Hafslund skal Leverandøren dokumentere systemet og at det blir brukt.

7. ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER

Dersom Leverandøren engasjerer utenforstående kontraktsmedhjelpere (underleverandører, konsulenter mv.) for å utføre oppgaver, er Leverandøren fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene som om han selv sto for utførelsen.

8. FORSIKRING

Leverandøren skal tegne nødvendige skade- og ansvarsforsikringer for det ansvar han kan komme i ved skade på Hafslunds og/eller tredjeparts eiendom og/eller personer. Leverandøren skal ha forsikring som dekker garanti for produkter/rett utførelse av arbeid for Hafslund.

9. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Leverandøren forplikter seg til å følge gjeldende myndighetskrav for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften, samt bidra til å forebygge uhell ved å rapportere eventuelle uønskede hendelser i forbindelse med leveranser til Hafslund.

Leverandøren plikter å levere varer og/eller tjenester som er av høy miljømessig kvalitet, uten skader og med minst mulig belastning på miljøet samt bidra til å realisere Hafslunds visjon om nullskader og ulykker. Ved alvorlige hendelser med personskade eller skade på miljø, skal Hafslund varsles umiddelbart. Leverandøren plikter også å overholde bestemmelser i Avfallsforskriften.

10. ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

Partene forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en slik måte at man ikke bryter med internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandøren forplikter seg å følge Hafslund gjeldende krav til leverandører, herunder etiske retningslinjer som er tilgjengelige her.

Brudd på retningslinjene vil kunne ansees som mislighold av kontrakten. Leverandøren forplikter seg også til å bidra til at underleverandører og andre kontraktsmedhjelpere heller ikke bryter med prinsippene i retningslinjene. Hafslund påberoper seg rett til kontroll og revisjon av Leverandøren og kontraktsmedhjelpere med tanke på overholdelse av de etiske retningslinjene, også ved bruk av 3. part. Skulle det påpekes avvik, skal Leverandøren bære kostnaden for korrigerende tiltak.

11. REKLAME

Leverandøren eller andre berørte parter har ikke anledning til å benytte Hafslunds navn eller logo mv. i forbindelse med annonsering, reklame eller markedsføring av sine tjenester eller produkter uten Hafslunds skriftlige forhåndsgodkjennelse.

12. TAUSHET

Leverandøren plikter å informere de ansatte og sine kontraktsmedhjelpere som har med Hafslund å gjøre, om at dersom de under sine oppdrag for Hafslund får kjennskap til eller rådighet over forretnings- eller driftshemmeligheter, korrespondanse, personlige forhold e.l. må slik informasjon ikke benyttes eller bringes videre til uvedkommende. Brudd på taushetsplikten kan føre til erstatningsansvar, og gjelder også etter ansettelsens opphør.

13. TVISTER

Eventuelle tvister søkes løst ved forhandlinger Partene plikter å møte med 1 ukes varsel med bemyndiget personell for å søke og komme til enighet. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 10 (ti) virkedager, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling. Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten. Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene. Dersom tvisten ikke blir løst ved forhandlinger, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang. Oslo skal være verneting for alle søksmål som måtte springe ut av kontrakten.