Til topp

Rammevilkår for virksomheten

For Hafslund er det avgjørende å kunne gi myndighetene gode innspill om virkningen av rammevilkår som påvirker virksomheten og dens utviklingsmuligheter. Samtidig skal Hafslund bidra til gode politiske og regulatoriske beslutninger, ved å synliggjøre hvordan beslutningene påvirker de viktige samfunnsfunksjonene som Hafslund utøver i det moderne samfunn.

Nettselskapene i Norge, herunder Hafslund Nett, har gjennom konsesjoner monopol på overføring av elektrisk kraft innenfor sitt geografiske område. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som tildeler konsesjonene. Nettselskapene reguleres av NVE gjennom energiloven og tilhørende forskrifter.

NVE tildeler hvert år en inntektsramme til hvert enkelt nettselskap. Inntektsrammen setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft gjennom nettleien. NVE fastsetter inntektsrammene slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Dersom nettselskapet har avbrudd i sitt nett, straffes nettselskapet økonomisk for dette.

Hafslund Nett fastsetter nettleien til kundene basert på tildelt inntektsramme fra NVE. NVE setter blant annet krav om tilknytning til nettet, krav til ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår med videre. Med tariffer menes i denne sammenheng alle priser og andre økonomiske godtgjørelser for tilknytning til og bruk av nettanlegg, herunder nettleie og anleggsbidrag.

NVE stiller gjennom sin regulering også krav til måling, avregning og fakturering. NVE krever videre at nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. De skal sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, med det formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet. I tillegg plikter nettselskapene å gjennomføre leverandørskifter i tråd med bestemmelsene i avregningsforskriften.

Hafslund er opptatt av å sikre at nettreguleringsregimet gir uttelling for selskaper som klarer å utnytte stordriftsfordeler, og at det tar hensyn til de utfordringer som ligger i å bygge og vedlikeholde nett i tett befolkede områder med betydelig vekst. Generelt bør regelverk som stiller krav til virksomhetene så langt det lar seg gjøre likebehandle større og mindre nettselskaper.