Til topp

Miljø- og klimavennlig bytransport

Hafslund spiller en viktig rolle som tilrettelegger for framtidens bytransport

Byrådet i Oslo har som mål at Oslo innen 2030 skal ha redusert sine klimagassutslipp med 95 prosent. EU-kommisjonen har lagt fram forslag til nye nasjonale mål for klimagassreduksjoner utenfor klimakvotesystemet, det vil i hovedsak si sektorene transport og bygg. Norge skal redusere utslippene med 40 prosent for perioden 2005-2040. Reduksjonen må hovedsakelig skje gjennom elektrifisering av transportsektoren.

Nullutslipp blir standarden

Fornybare alternativer til fossil bensin og diesel i kjøretøy er nøkkelen til utslippsreduksjon. Byrådet vil redusere antall biler i bytrafikken med 30 prosent innen 2030. I tråd med det overordnede målet må 185.000 biler og 75.000 varebiler være nullutslippsbiler. Elbusser vil de nærmeste årene sette sitt preg på bybildet, og en økende andel av varetransporten vil være elektrisk.

Ruters miljøambisjoner er at i 2025 vil hele bussflåten være skiftet ut med null- og lavutslippsteknologi.

Ruter har som mål at alle busser skal være uten klimagassutslipp i 2020, og i første omgang vil det skje ved overgang til biodrivstoff. Deres miljøambisjon er at i 2025 vil hele bussflåten være skiftet ut med null- og lavutslippsteknologi. Ruter startet testing av seks elbusser i 2017, skal fase inn 70 nye i 2019, og har som mål at om lag en tredel av alle bussene skal være elektriske i 2025.

En stor andel av de daglige vareleveransene i sentrale deler av Oslo foregår slik at det er mulig å bruke elektriske varebiler. Muligheten for å redusere lokale utslipp ved overgang fra dieseldrevne til eldrevne varebiler er betydelig.

Moderne strømnett

Befolkningen i det sentrale østlandsområdet er i kraftig vekst, og Hafslund får om lag 10.000 nye nettkunder årlig.

Vi moderniserer nettet med nye automatiske målere, smartgrid-komponenter og nye datasystemer for å få bedre oversikt over nettet. Dette gjør at vi kan utbedre feil raskere, investere smartere og gi kundene bedre service. Nettet vil derfor i enda større grad bli i stand til å ta imot det økte forbruket fra transportsektoren.

Rolle som tilrettelegger

Hafslund Nett er en viktig samarbeidspartner for aktører som skal utvikle elektrisk infrastruktur for transportsektoren. Vi etablererer strømforsyning til nye tog- og t-banelinjer, og skal bidra til at ladeinfrastrukturen for elbusser etableres på en hensiktsmessig måte langs busslinjene.

Hafslund leter også etter lønnsomme forretningsmuligheter med nærhet til dagens virksomheter, og har som mål å delta i utvikling av ladeinfrastruktur for en framtidig elektrisk busspark i Oslo.