Til topp

Krav til leverandører

Hafslund ønsker leveranser til rett tid, med riktig kvalitet, med minst mulig belastning på miljøetog med lavest mulig totalkost.

Vi ønsker leverandører som bidrar aktivt med konstruktive løsninger og ideer som kan fremme utvikling og gi synergieffekter innen Hafslunds virksomhetsområder.

Alle Hafslunds leverandører skal

 1. Overholde lover og forskrifter gitt av offentlig myndighet, herunder internkontrollforskriften.
 2. Arbeide aktivt for å realisere Hafslunds visjon om null skader og ulykker.
 3. Bidra til godt forebyggende arbeid gjennom å ha et fungerende HMS system og rapportere uønskede hendelser relatert til helse, miljø eller sikkerhet.
 4. Følge Hafslunds etiske retningslinjer for leverandører.
 5. Kunne stille til rådighet nødvendig organisasjon, ledelse, erfaring og kompetanse.
 6. Være et lovlig etablert foretak.
 7. Inngå kontrakter etter norsk lov.
 8. Være solvente, à jour med offentlige skatter og avgifter og ikke gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon.
 9. Følge gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap.
 10. Ha et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem og etterleve dette.
 11. Fortrinnsvis være prekvalifisert i Sellihca, som er energibransjens kvalifikasjonsordning.

Pre-kvalifisering

Hafslund benytter prekvalifisering ved større anskaffelser og ved anskaffelser som omfattes av EØS regelverket. For å bli prekvalifisert må man kontakte:

Sellihca Qualification
Postboks 1817
4801 Arendal
tlf. +47 370 63 530

Mer informasjon finnes på Sellichas hjemmeside