Til topp

Finansiering

Målsetting

Hafslunds overordnede målsetting for finansiering er å sikre at konsernet har finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå strategiske og operasjonelle mål.

Finansieringskilder

Hafslund benytter flere kilder til finansiering, hvorav obligasjonsmarkedet og banker er de viktigste. Banklån gjøres primært med konsernets seks relasjonsbanker. Ekstern finansiering er sentralisert i Hafslund ASA, og kapitalbehovet i datterselskapene dekkes normalt gjennom konsernets konsernkontosystem. Kapitalstruktur i datterselskaper tilpasses forretningsmessige hensyn samt juridiske og skattemessige rammevilkår.

Gjennomsnittlig løpetid for Hafslunds låneportefølje ligger normalt omkring 3-5 år.

 

Covenants

Hafslund har ikke låneavtaler med krav til finansielle nøkkeltall (covenants) for konsernet eller Hafslund ASA. Låneavtalene inneholder enkelte begrensninger på salg av virksomheter samt begrensninger på sikkerhetsstillelse (negativ pantsettelsesklausul).
 

Renteeksponering

Hafslund har en blanding av fast- og flytende rentelån i sin låneportefølje. Rentederivater benyttes for å redusere svingninger i kontantstrøm knyttet til finanskostnader. Renterisiko søkes redusert gjennom at konsernets naturlige renteeksponering knyttet til Nett, Varme og Produksjon skal søkes korrelert mot rente på lånesiden. 

Likviditetsreserve

Hafslund har etablert langsiktige, kommitterte trekkrettigheter for å sikre tilgjengelig likviditet også i perioder hvor det kan være vanskelig å oppnå finansiering i markedene. Målet er å ha tilgjengelige likvide midler til å dekke låneforfall og kjente kapitalbehov de nærmeste 12 måneder. Ubenyttete trekkrettigheter per 30. juni 2017 utgjorde 3,8 milliarder kroner.