Til topp

Etisk handel

Hafslund er opptatt av å holde en høy etisk standard i all forretningsdrift. Dette synliggjøres i virksomheten blant annet gjennom en av Hafslunds kjerneverdier; redelighet.

Hafslund har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold, og øvrige sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten og inkluderer også innkjøp og investeringer.

Etiske retningslinjer for leverandører

Hafslund har utarbeidet egne etiske retningslinjer for våre leverandører i samarbeid med blant annet Initiativ for etisk handel. Som en del av arbeidet har sentrale medarbeidere med innkjøpsansvar fått opplæring i temaet Hafslund har også vært en pådriver for at bransjens innkjøpssamarbeid Sellicha nå har satt enda tydeligere og strengere krav til CSR til sine medlemmer. 

Hafslunds etiske retningslinjer for leverandører er basert på internasjonale ILO og FN-konvensjoner.

Etisk forretningsførsel

Etikk og korrupsjon

Hafslund har stort fokus på etikk og antikorrupsjon. I 2016 er det gjort et omfattende arbeid med å lage et tydeligere regelverk og bedre styringsprinsipper for dette.