Til topp

Etisk handel

Hafslund er opptatt av å holde en høy etisk standard i all forretningsdrift. Dette synliggjøres i virksomheten blant annet gjennom en av Hafslunds kjerneverdier: redelighet.

Hafslund har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold, og øvrige sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten og inkluderer også innkjøp og investeringer.

Etiske retningslinjer for leverandører

Hafslund har utarbeidet egne etiske retningslinjer for våre leverandører. Som en del av arbeidet får sentrale medarbeidere med innkjøpsansvar opplæring i temaet, og Hafslund har også vært en pådriver for at bransjens innkjøpssamarbeid UNCE (Achilles Utilities NCE) nå har satt enda tydeligere og strengere krav til CSR til sine medlemmer. 

Hafslunds etiske retningslinjer for leverandører er basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjoner.

Etisk forretningsførsel

Etikk og korrupsjon

Hafslund har stort fokus på etikk og antikorrupsjon med et tydelig regelverk og klare styringsprinsipper for dette.