Til topp

Etisk forretningsførsel

Hafslund skal ha høy etisk standard i utøvelsen av sin virksomhet - både i relasjon til leverandører, kunder, myndigheter og andre. Vi krever ærlighet og rettferdighet i alle forhold som angår forretningsvirksomheten.

Hafslunds ansatte skal alltid opptre i samsvar med god forretningsetikk, sikre høy forretningsetisk standard i sin saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling av leverandører.

Alle tilbud og kontrakter er konfidensielle og skal ikke bekjentgjøres for andre leverandører eller andre parter.

Hafslunds ansatte eller innleid personell skal ikke bruke sin stilling til personlig vinning. Derfor aksepteres normalt ikke gaver, og eventuelle oppmerksomheter fra leverandører skal ikke være av en slik størrelsesorden at de kan påvirke ansatte i beslutningsprosesser.

Invitasjoner fra leverandører (fabrikkbesøk, messer og lignende) som er relevant for arbeidet og som medfører reise og overnatting, skal godkjennes av overordnet i Hafslund, og Hafslund skal alltid betale reisen og hotelloppholdet for sine ansatte.