Til topp

Corporate Governance

Hafslund ASAs corporate governance policy

Hafslund er opptatt av en klar og god eierstyring og selskapsledelse for å fremme størst mulig verdiskaping over tid og for å sikre god tillit til selskapets styre og ledelse.

Hafslunds corporate governance policy er basert på norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) av 30. oktober 2014 og følger lover og regler for norske børsnoterte selskaper, Hafslunds vedtekter samt Hafslunds misjon, visjon og verdier

Hafslund ASA følger alle 15 punkter i anbefalingen med ett unntak:
I punkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående sier anbefalingen: «Selskapet bør ha kun en aksjeklasse».

Hafslund har av historiske årsaker to aksjeklasser. A-aksjene gir én ordinær stemmerett per aksje. B-aksjene gir ikke ordinær stemmerett. Dette fraviker fra anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, og krav til full likebehandling av aksjeeiere. Styret foretar fortløpende en vurdering av grunnlaget for en sammenslåing av de to aksjeklassene med selskapets majoritetseiere, og vil fremme forslaget for generalforsamlingen når signaler på positivt vedtak er tilstede.

Hele Hafslund ASAs corporate governance policy