Til topp

Anskaffelser i Hafslund-konsernet

Anskaffelser utgjør en av de største kostnadspostene i Hafslund. Hovedtyngden av anskaffelsene er innen tjenesteområdet.

Vi foretrekker leverandører som kan bidra aktivt som rådgivere, slik at Hafslund til enhver tid får hensiktsmessige og kommersielt gode kontrakter.

Retningslinjene for kontraktsinngåelser skal sikre at vi oppnår stordriftsfordeler samt at ensartete retningslinjer følges for alle anskaffelser.

Hafslund er opptatt av kontraktslojalitet. Nye selskaper som ønsker å bli leverandør til Hafslund, skal kontakte kontraktsavdelingen i det enkelte Hafslund-selskapet skriftlig, gjerne på e-post. Hafslund ønsker informasjon om hvilke områder man kan tilby produkter samt få basisopplysninger om selskapet – gjerne utdrag fra siste årsberetning eller link til leverandørens internettsider.

De enkelte selskapene står fritt når det gjelder å velge egne samarbeidspartnere på områder som er spesielle for det enkelte selskap. Kontrakter som kan omfatte flere selskaper inngås som en kontrakt for alle selskapene.