Til topp

Aksjeinformasjon

Hafslund ønsker å gi aksjonærer og det øvrige finansmarkedet rask og relevant informasjon.

Informasjon vedrørende restruktureringen av Hafslund

Hafslund holder jevnlig møter med investorer og analytikere.

Hensikten er å kunne øke kunnskapsnivået om Hafslund spesielt og selskapets virksomhetsområder generelt, slik at prisingen av aksjen best mulig reflekterer de underliggende verdier og inntektsmuligheter i konsernet.

Hafslund er notert på Oslo Børs. Gjennom årsrapporten og kvartalsrapportene, samt meldinger til børs og media, vil aksjonærene og finansmarkedet for øvrig bli holdt orientert om viktige utviklingstrekk.

Hafslund har to aksjeklasser, en klasse A og en klasse B. Aksje av klasse B gir ikke stemmerett. For øvrig gir alle aksjer lik rett i selskapet.