Til topp

Miljøpåvirkning fra Hafslund Varme

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

Et viktig prinsipp med fjernvarme er å benytte energikilder som ellers ville gått til spille. En vesentlig del av Oslos fjernvarmeproduksjon er spillvarme fra forbrenning av kommunalt restavfall og forbehandlet næringsavfall. Dette er de fraksjonene som er igjen etter gjenbruk, kildesortering, og materialgjenvinning. Øvrig grunnlast i Oslo utgjøres av varmepumper som utnytter spillvarmen i Oslos kloakk. Dette er sirkulær økonomi i praksis.

Ved å forbrenne og utnytte energien i de nevnte avfallsfraksjonene tar man vare på energiinnholdet i en ressurs som ellers ville ha gått tapt. Dessuten reduseres både utslipp av klimagasser og øvrige miljøbelastninger betydelig sammenliknet med deponering av avfallet, i tillegg til at avfallsenergien erstatter fossile energibærere. Det er kun i større fjernvarmeanlegg eller i industrien man klarer å utnytte energien i restavfallet på en slik kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

Hafslund Varme har som mål å helt fase ut fossile energikilder fra fjernvarmeproduksjonen under normale driftsforhold (beredskap ikke medregnet), og har derfor de senere årene investert kraftig i fornybar varmeteknologi, både bioolje- og pelletsfyrte kjeler. Hafslunds utslipp av klimagasser stammer i hovedsak fra noe fossil topplast i kalde perioder. Andel fossil olje og gass ble 1,3 prosent i 2016, som er på nivå med året før. Dette er historisk lavt. Som spisslast benyttes bl.a. ulike former for biooljer og biodiesel. Hafslund tilstreber å bruke allerede brukt eller prosessert biofyringsolje som tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier og som heller ikke inneholder fraksjoner av palmeolje.
Hafslund Varme er kvotepliktig i EUs kvotesystem ETS.

Noe utslipp kommer også fra støttebrensel i avfallsforbrenningsanleggene (olje og propan). Øvrige utslipp av klimagasser stammer fra lekkasjer av kjølemedium i varmepumpene (R134a tetrafluoretan). Gassen er ikke giftig, men er en kraftig drivhusgass dersom den slipper ut gjennom mindre lekkasjer, noe man jobber hardt for å unngå.

Klimagassutslipp for fjernvarmeproduksjon 2016 i Oslo

 

Grafen viser utviklingen i i det samlede klimagassutslippet per kWh levert hos kunder i Oslo, der man har tatt hensyn til energitap i produksjon og overføring. Alle CO2-faktorer som benyttes i utregningene er basert på livsløpsfaktorer (LCA), og vil således ikke bli null på kort sikt. Utslippene har nå stabilisert seg på ca 15 gram/kWh.

Mer om metodikk og COutslipp herNøkkeltall

 

Fjernvarme har vært det desidert viktigste tiltaket byen har hatt i mange år for å redusere bruken av oljefyring. Uten Hafslunds fjernvarmeproduksjon ville fyringsolje fortsatt ha blitt benyttet i mange mindre og eldre fyringsanlegg, med dertil økt miljøbelastning både med tanke på utslipp av klimagasser og lokal forurensing (primært støv og NOx). Hvis man antar at 80 prosent av fjernvarmeproduksjonen per i dag har erstattet oljekjeler var utslippsreduksjonen i 2016 på over 400 000 tonn. Dette viser hvilket effektivt klimatiltak fjernvarme har vært og fortsatt er.

Fjernvarme er også i økende bruk tatt i bruk som byggvarme på byggeplasser. Dette er svært godt miljøtiltak, og ikke minst med tanke på lokal luftforurensing på kalde vinterdager vil dette være et tiltak som virkelig monner i forhold til andre kilder som biltrafikk.

Hafslund Varmes to anlegg for energiutnyttelse av avfall i Østfold *) leverer damp til både industriformål og fjernvarme, samt en mindre andel til elektrisitetsproduksjon. Grafene viser utviklingen i utslipp av klimagasser per utnyttet kWh. Utslippene skyldes i første rekke nødvendig bruk av støttebrensel som fyringsolje og propan. Energien fra begge disse anleggene erstatter i stor grad oljefyrte kjeler.

Klimagassutslipp for varme- og kraftproduksjon i 2016
- Bio-El Fredrikstad og Sarpsborg Avfallsenergi *)

*) Alle verdier for Sarpsborg Avfallsenergi gjelder perioden fram til SAE ble solgt i juli 2016.


Selskapets forbrenningsanlegg har også utslipp til luft av mer lokal og regional karakter, som blant annet partikler og NOx. Utslipp fra de tre avfallsforbrenningsanleggene renses i svært moderne renseanlegg, og man har dessuten strenge utslippskrav som det tilstrebes å overholde til enhver tid. Med ujevne mellomrom inntreffer likevel kortvarige overutslipp til luft ved forbrenningsanleggene. Avvikene blir behandlet umiddelbart, og de lokale miljømyndighetene blir rutinemessig informert. Det har ikke vært overutslipp i 2016 som er vurdert å ha hatt noen miljømessige konsekvenser av betydning.

Mer om metodikk og COutslipp herNøkkeltall

Avfall

De største avfallsfraksjonene fra Hafslund Varme er askefraksjoner fra forbrenningsanleggene. Deponering og bruk av denne asken er strengt regulert. All aske som ikke kan deponeres på ordinære avfallsdeponier går til NOAHs anlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Asken benyttes her til nøytralisering av annet farlig avfall, for eksempel syrer. På den måten effektiviserer asken prosessene på Langøya og reduserer bruk av andre råvarer og innsatsfaktorer. 

Estimerte produksjonsdata for Hafslund Varme de neste årene

Hafslund Varme har som mål å fase alle fossile energikilder fra fjernvarmeproduksjonen i et normalår. For å oppnå dette målet har selskapet gjennomført betydelige investeringer i store anlegg for produksjon av fornybar varme, blant annet med etableringen av Norges største pelletskjel på Haraldrud varmesentral og ny kapasitet for fyring med bioolje og biodiesel. Dette, sammen med økt produksjon fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, har gitt gode resultater, og andelen fossil energi har vært ned mot en prosent de to siste årene. Spesielle situasjoner og langvarig kulde kan imidlertid medføre en beredskapsmessig bruk av fossile energikilder, blant annet for å opprettholde forsyningssikkerheten.

Andel av de ulike energikildene for produksjon av fjernvarme vil fremover variere noe fra år til år, avhengig av bl.a. priser, klima og markeder generelt. Det er her satt opp et estimat for gjennomsnittet frem til 2025, og et justert estimat etter 2025 grunnet antatt høyere el-priser og dermed redusert bruk av el-kjeler.

FV-miks Hafslund lav kraftpris -> 2025 Andel
Spillvarme fra forbrenning av restavfall 60 %
El-kjeler 26 %
VP 7 %
Bioolje 3 %
Pellets 4 %
Sum 100 %

 
FV-miks Hafslund 2025 -> Høy kraftpris Andel
Spillvarme fra forbrenning av restavfall  60 %
El-kjeler 14 %
VP 7 %
Bioolje 3 %
Pellets 16 %
Sum 100 %