Innhold | Last ned hele


Administrerende direktør har ordet | Årsberetning | Regnskap og noter | Ledelseserklæring | Revisors beretning | Analytisk informasjon

Administrerende direktør har ordet

Elektrifiseringen av samfunnet skyter fart for å nå lokale miljømål og globale klimamål. Sammen med omfattende digitalisering fører det til betydelige endringer i energisystemet. Behovet for større og mer spesialiserte kompetansemiljøer øker, og innsikt i utviklingen langs hele verdikjeden blir avgjørende for å ta de valgene som gir langsiktig verdiskaping.

 

Administrerende direktør har ordet

 

Årsberetning

Hafslunds eierskap til regulert nettvirksomhet legger grunnlaget for stabil og forutsigbar avkastning. Digitalisering av verdikjeden og grensesnittet mot kunden er helt sentralt for å oppnå effektiv drift og fornøyde kunder. Hafslund har en god underliggende organisk vekst som følge av befolkningsøkning og investeringer i nettet. Samtidig søkes nye vekstmuligheter både organisk og strukturelt. Hafslund har som mål å ta en sentral posisjon i den forventede konsolideringen i sektoren.

 

Årsberetning
 

Regnskap og noter Hafslund konsern

Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 21. mars 2018.

 

Regnskap og noter Hafslund AS
 

Regnskap og noter Hafslund AS

Regnskapet for Hafslund AS ble vedtatt av selskapets styre 21. mars 2018.

 

Regnskap og noter Hafslund ASA
 

Ledelseserklæring

Ledelseserklæring vedrørende årsrapportens innhold.

 

Ledelseserklæring
 

Revisors beretning


«Basert på vår revisjon av årsregnskapet mener vi at opplysningene i årsberetningen og i redegjørelsen om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslag til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lover og forskrifter.
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.»


PricewaterhouseCoopers AS

 

Revisors beretning
 

Analytisk informasjon Hafslund Nett 

Grafer og tabeller som viser hovedtallene for Hafslund Nett for årene 2013-2017.

 

Analytisk informasjon